Konkurs Europejski'21

 

Konkurs Europejski w ramach Szczecin Film Festival'21 to konkurs najnowszych europejskich produkcji dokumentalnych balansujących na granicy różnych technik i stylistyk filmowych oraz poszerzających pojęcie kina dokumentalnego.

Każdego roku w ramach Konkursu Europejskiego prezentowanych jest kilkadziesiąt starannie wyselekcjonowanych tytułów. Wybrane filmy dokumentalne stanowią przekrój twórczości, która wykracza poza utarte normy i pozornie wyczerpaną tematykę. Zarówno mało znani twórcy, jak i weterani kinematografii mają okazję skonfrontować swoje produkcje z opiniami jury oraz publiczności festiwalowej. Dzięki dostępności rozwiniętej technologii oraz łatwości globalnej komunikacji coraz częściej możemy cieszyć się nowatorskim, ekscytującym kinem, które zmienia dotychczasowe postrzeganie dokumentu i poszerza horyzonty.

Filmy prezentowane na festiwalu wybierane są przez polsko-niemiecką Komisję Programową. Jej członkowie poszukują produkcji formalnie przekraczających granice, nieschematycznie postrzegających rzeczywistość – takich, które otwierają nowe perspektywy dla kina dokumentalnego. Szczególny nacisk kładziony jest na premiery filmowe.

Nagrody przyznaje powołane przez organizatorów międzynarodowe jury. Obok prezentacji filmowych istotną część i specyfikę Konkursu Europejskiego stanowią dyskusje z udziałem twórców prezentowanych obrazów.

Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 27.06.2021 r. W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię wglądową. Szczegóły odnośnie naboru znajdują się w Regulaminie Konkursu Europejskiego filmów dokumentalnych SEFF'21.


Filmy można zgłaszać poprzez formularz dostępny poniżej oraz portale:

 

FilmFreeway
 
 
Festhome
 

 

Organizator

Stowarzyszenie OFFicyna

 

Dyrekcja festiwalu

Bartosz Wójcik, Dyrektor programowy
Dana Jesswein, Dyrektor zarządzający

 

Menu

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o wypełnienie formularza. Pola zaznaczone "*" są obowiązkowe.


INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z Regulaminem Szczecin Film Festival’21 Konkurs Europejski filmów dokumentalnych Komisja Programowa zastrzega sobie prawo do możliwości prezentacji zgłoszonych produkcji również w Programie Towarzyszącym.
Kontakt: competition@seff.pl


*
*
*
*
*
*

INFORMACJE TECHNICZNE:

Możliwość projekcji innych formatów niż podane powyżej musi być ustalone indywidualnie z organizatorem.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

*
*
*
*
*

Producent *

*
*
*
*

Koproducent/-ci

Zgłaszający (właściciel praw) *

*
*
*
*
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
*
Wpłać 5 euro, aby zgłosić film.

Regulamin Konkurs Europejski'21

REGULAMIN SEFF’21 KONKURS EUROPEJSKI FILMÓW DOKUMENTALNYCH
 
1. INFORMACJE OGÓLNE
 
1.1. Organizatorem Szczecin Film Festival (zwanym dalej Festiwalem), w tym Części Konkursowej (Konkurs Europejski, Telefon ART, Zachodniopomorskie Shorty), jest Stowarzyszenie OFFicyna (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w Szczecinie, kod 71-445, przy ul. Lenartowicza 3–4.
 
1.2. Konkurs Europejski odbędzie się w terminie 13-18.10.2021 r. w Szczecinie oraz online za pośrednictwem vimeo na żądanie.
 
1.3. Szczegółowe informacje odnośnie festiwalu oraz programu znajdują się na stronie internetowej: www.szczecinfilmfestival.com.
 
1.4. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Europejskiego jest dostępny na stronie internetowej www.szczecinfilmfestival.com.
 
1.5. Filmy można zgłaszać również poprzez portale Festhome, oraz FilmFreeway.
 
1.6. Zgłoszenie filmu/filmów poprzez stronę www festiwalu i portale Festhome, oraz FilmFreeway jest odpłatne, zgodnie z określonymi tam stawkami.
 
1.7. Profil Konkursu Europejskiego filmów dokumentalnych odnosi się do najnowszych tendencji rozwoju artystycznej obróbki obrazu i dźwięku. W centrum zainteresowań konkursu stoi formalne przekraczanie granic, odnoszące się do percepcji rzeczywistości – szczególnie takie, które umożliwia nowe perspektywy.
 
1.8. Filmy prezentowane w Konkursie Europejskim są wybierane przez polsko-niemiecką Komisję Programową.
 
1.9. Komisja Programowa zastrzega sobie prawo do ewentualnego pokazu filmu w ramach Programu Towarzyszącego.
 
1.10. Do selekcji dopuszczane są wyłącznie filmy dokumentalne o długości nieprzekraczającej 90 minut i powstałe po 01.01.2020 r., produkcji/koprodukcji europejskiej.
 
1.11. Szczególny nacisk położony jest na premiery filmowe.
 
1.12. Wymagane są kopie z napisami angielskimi.
 
1.13. Nagrody przyznaje powołane przez organizatorów międzynarodowe jury.
 
1.14. Zakwalifikowane filmy zastaną wyświetlone z następujących formatów: DCP (pokazy na żywo), MP4, MKV, MOV (pokazy online). Możliwość prezentacji z innych formatów niż podane powyżej muszą być ustalone indywidualnie z Organizatorem.
 
1.15. Filmy będzie można wypożyczyć online za pośrednictwem vimeo na żądanie w dniach pokazów festiwalowych i będą dostępne dla widzów przez siedem dni od daty wypożyczenia.
 
1.16. Filmy nie będą dostępne online poza Polską, jeśli przesyłający zażąda geoblokady.
 
1.17. Produkcja filmowa wybrana do prezentacji podczas konkursu, której udział został potwierdzony, nie może być wycofana z programu po 31.08.2021 r.
 
 
2. TERMINY, MATERIAŁY DODATKOWE
 
2.1. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 27.06.2021 r.
 
2.2. W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać poprawnie wypełniony formularz (zgłaszanie przez stronę internetową) oraz kopię wglądową (np. online screener, link to filmu na Vimeo, Youtube itp.) Zgłoszenia można dokonać poprzez platformy internetowe, FilmFreeway lub Festhome. Wymagane są kopie z napisami angielskimi.
 
2.3. Dodatkowo należy przesłać: krótkie streszczenie filmu w języku angielskim (max. 90 słów); listę dialogową w języku oryginalnym i angielskim oraz, jeśli to możliwe, w językach: polskim i niemieckim; bio i filmografię reżysera (prosimy o podawanie tytułów oryginalnych); kadry z filmu (min. 3 sztuki); zdjęcie reżysera (min. 1 sztuka).
 
2.4. Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu Festiwalu.
 
2.5. Komisja Programowa nie musi podawać uzasadnienia swoich decyzji związanych z selekcją filmów.
 
2.6. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
 
2.7. Zakwalifikowane filmy udostępnione są organizatorom bezpłatnie.
 
2.8. Terminy i miejsca projekcji zakwalifikowanych filmów ustala Zespół organizacyjny w konsultacji z poszczególnymi przedstawicielami zgłoszonych produkcji.
 
 
3. PROMOCJA
 
3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia wybranych fragmentów (do 5 min.) zakwalifikowanych filmów do działań promocyjno-informacyjnych Festiwalu (np. trailer festiwalowy, audycje telewizyjne, etc.).
 
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia przekazanych informacji o filmie i jego twórcach na stronie Festiwalu, w mediach społecznościowych (np. Facebook) oraz we wszystkich publikacjach promocyjnych (np. katalog, zeszyt programowy, informacje prasowe, itp.).
 
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z przekazanych materiałów w ramach działań promocyjnych związanych z Festiwalem zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu tegorocznej edycji.
 
 
4. KWESTIE PRZESYŁKI I UBEZPIECZENIA KOPII FILMOWYCH
 
4.1. Kopię wglądową należy przesłać z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do 21.06.2020 r. na adres: Stowarzyszenie OFFicyna, al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin, Polska lub na adres competition@seff.pl (w przypadku plików elektronicznych).
 
4.2. Kopię do prezentacji festiwalowej należy dostarczyć do 21.09.2020 r. Kopia zostanie odesłana po zakończeniu festiwalu. Kopię należy przesłać na adres: Szczecin European Film Festival'18, al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin, Polska lub na adres competition@seff.pl (w przypadku plików elektronicznych).
 
4.3. Filmy są wysyłane na koszt i odpowiedzialność nadawcy. Przesyłki na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
 
4.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za transport kopii filmowych do Szczecina (Polska).
 
4.5. Koszty przesłania filmu po festiwalu ponosi Organizator.
 
4.6. Kopie filmowe są ubezpieczone w czasie trwania Festiwalu w Szczecinie od momentu odebrania jej od firmy transportowej do chwili ponownego przekazania jej do firmy transportowej.
 
4.7. Organizator w sytuacji uszkodzenia/zagubienia nośnika zwraca jedynie koszt związany z fizyczną wartością nośnika (np. pendrive, płyta, twardy dysk).
 
 
5. DANE OSOBOWE
 
5.1. Zgłaszający powierza Organizatorowi prawo do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczy to informacji o osobach zawartych w formularzu zgłoszeniowym, zwłaszcza filmowców. Przetwarzane informacje dotyczą: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Organizator jest upoważniony do udostępnienia danych innym podmiotom w ramach własnych zobowiązań.
 
5.2. Powierzenie obejmuje dane osobowe osób wymienionych w formularzu zgłoszeniowym i osób wymienionych na liście płac, w szczególności twórców filmów. Powierzenie obejmuje następujące informacje: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu; zawód.
 
5.3. Organizator upoważniony jest dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie innym podmiotom.
 
 
6. UWAGI KOŃCOWE
 
6.1. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
 
6.2. Zgłoszenie filmu do konkursu jest jednoznaczne z zaproszeniem twórcy w przypadku kwalifikacji jego filmu, aby osobiście bądź poprzez osobę reprezentującą (związaną z filmem lub jego produkcją), był obecny na projekcji festiwalowej oraz dyskusji z publicznością w Szczecinie.
 
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu oraz formularza zgłoszeniowego.
 
6.4. Sprawy nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrekcję Festiwalu.
 
6.5. Kwoty przyznanych nagród są kwotami brutto. Przyznane nagrody dla laureatów Konkursu Europejskiego podlegają opodatkowaniu zgodnie z prawem polskim.
Kontakt: competition@seff.pl